Pazartesi 21.9.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 8
Toplam Ziyaretci : 445433
IP Adresiniz : 3.230.119.106
  GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
       
           Amaç ve kapsam
        MADDE 1- (1)
Bu Kararın amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları sütçü ve kombine ırklarla damızlık süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesi ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, . Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde büyük baş hayvancılık işletmelerinin kurulması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
         (2) 2111/2010 tarihli ve 2010/34 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğu. Anadolu Projesi Kapsamındaki illerde Etçi ve Kombine ırklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin Karar kapsamında yer alan Bayburt ve Gümüşhane illerindeki üreticiler, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımları için bu Karar kapsamında sağlanan desteklerden yararlanır.
         (3) Bu Karar, üreticilerin bireysel veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli damızlık sığır işletmesi yatırımlarına, 2013-2015 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

         Yatırım konuları ve hibe oranları
        MADDE 2- (1)
Bu Karar kapsamında, 2013-2015 yılları arasında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.
YATIRIM KONULARI İNŞAAT UYGULANACAK HİBE ORANI (%)
İNŞAAT
Yeni Yatırım

30
HAYVAN ALIMI
Damızlık Gebe Düve Alımı

40
MAKİNE ALIMI
Sağım Ünitesi ve/veya Soğutma Tankı

40


           (2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı her yıl uygulama esasları tebliğinde belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırı aşan kısmı ise, ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.
          (3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde il proje değerlendirme komisyonunun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.
        (4) Bu Karar kapsamında, desteklemeden yararlanacak projelerde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı olarak belirlenen üç yatırım da yer almalıdır. Ancak işletmesinde, tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir.

         Finansman ve ödemeler
        MADDE 3- (1)
Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanır.
          (2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.

         Desteklerden yararlanamayacak olanlar
         MADDE 4- (1)
Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.
        (2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamazlar. Bu Karar kapsamındaki yatırım konularıyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat edilemez. Bu fıkraya uyulmaması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

      Denetim ve cezai hükümler
     MADDE 5- (1)
Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alır.
      (2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerle göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.
      (3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

        Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
       MADDE 6- (1)
Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

          Geçici hükümler
       GEÇİCİ MADDE 1- (1)
29/9/2009 tarihli ve 2009/15498 sayılı Bakanlar kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki illerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile 2111/2010 tarihli ve 2010/34 şayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki illerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, 2011 ve 2012 yılları içerisinde yatırıma alınan işletmelerin tamamlanma süreleri tebliğle belirlenir.

        Yürürlük
       MADDE 7- (1)
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme
       MADDE 8- (1)
Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

    
 "GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR" BELGESİNİ PDF DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SOLDAKİ BUTONA, MS WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SAĞDAKİ BUTONA  BASINIZ........................

 
GAP VE DAP Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi(Adobe pdf Dosyası)
pdf dosyası (Adobe Akrobat)
GAP VE DAP Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi (Word Dosyası)
doc dosyası (MS Word)
 
     
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66