Pazar 20.9.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 2
Toplam Ziyaretci : 445217
IP Adresiniz : 34.205.93.2

 7472 SAYILI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 7472
Kabul Tarihi : 6/5/1960
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/5/1960 Sayı: 10504
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 1101

Bu Kanun ile ilgili tüzük için,"Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - Türkiye'de Ziraat yüksek mühendisi unvanını taşımak ve ziraat yüksek mühendisliğine müteallik hak ve salahiyetleri kullanarak mesleki faaliyetlerde bulunabilmek için:

a) Türkiye ziraat fakültelerinden mezun olmuş bulunmak,

b) Yabancı memleketlerin ziraat fakülteleriyle, yabancı memleketlerin yüksek ziraat mekteplerinden mezun olmak ve yüksek mühendislik vasfını haiz bulundukları Maarif Vekâletince tasdik edilmiş olmak.

Madde 2 - Ziraat yüksek mühendisleri mesleki iştigal veya ihtisas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtisas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler.

Madde 3 - Umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle, belediyeler ve bunlara bağlı idare, müessese ve teşekküllerde ve iktisadi devlet teşekküllerinde ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan müesseselerde ve bu müesseselerin ve teşekküllerin iştiraklerinde vazife gören ziraat yüksek mühendisleri mesai saatleri haricinde tasdik ve murakabe ve muamelesi kendisine veya mensup olduğu daireye ait olmamak üzere iştigal ve ihtisasları ile alakalı her türlü faaliyetlerde bulunabilirler.

Madde 4 - Kanunun 1 inci maddesinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmadıkları halde ziraat yüksek mühendisi unvanını kullananlar 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu davalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır.

Madde 5 - Aşağıda yazılı haller; Ziraat yüksek mühendisliği meslekinin icrasına, cezanın veya mahkûmiyetin mahiyetine göre muvakkat veya daimi surette mani teşkil eyler:

a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak,

b) Amme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatın tatili cezasına mahkûm olmak,

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkındaki 6235 sayılı kanun hükümleri dairesinde sanat icrasından men cezası almak.

Madde 6 - Bu kanunun tatbik suretini ve ruhsatnamelerden alınacak harç miktarını göstermek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Vekâleti ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından müştereken bir nizamname hazırlanır.

 Geçici Madde 1 - (7472 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel yurt içinde veya yurt dışında yüksek ziraat tahsili yapmış ve ziraat yüksek mühendisi haklarını iktisap etmiş olanlar bu kanundaki bilcümle hak ve salahiyetlerden istifade ederler.

Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

     "7472 SAYILI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN" BELGESİNİ PDF DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SOLDAKİ BUTONA, MS WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SAĞDAKİ BUTONA  BASINIZ.
 
Tarımsal Kredi Faiz Oranları 2012 (Adobe pdf Dosyası)
pdf dosyası (Adobe Akrobat )
Tarımsal Kredi Faiz Oranları 2012 (Excel Dosyası)
doc dosyası (MS Word )
 
   
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66