Pazar 20.9.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 7
Toplam Ziyaretci : 445172
IP Adresiniz : 34.205.93.2

 ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

     
      
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/12/1991, No: 91/2526
      Dayandığı Kanunun Tarihi : 6/5/1960, No: 7472
      Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/1/1992, No: 21121
      Yayımlandığı Düsturun Testibi : 5, Cildi:31, S.2537


       BİRİNCİ BÖLÜM
       Kapsam ve Yetki
   
       Kapsam
      Madde 1 -
Ziraat fakültelerini bitiren ziraat yüksek mühendisleriyle ziraat mühendislerinin ve yabancı ülkelerdeki ziraat fakülteleri veya ziraat yüksek okullarını bitiren ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan ziraat yüksek mühendisleri ve ziraat mühendislerinin görev ve yetkileri bu Tüzükte gösterilmiştir.

      Yetki
     Madde 2 -
Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma alanları dışında lisans veya lisansüstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki çalışma alanlarıyla sınırlıdır. Bu Tüzükte, yalnız ziraat mühendislerinin yetkili olduğu belirtilen alanlar dışındaki konularda, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim programlarını bitirenlerin öğrenim gördükleri alanlarda çalışma hakları saklıdır.

      İKİNCİ BÖLÜM
      Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler
     Tohumculuk
     Madde 3 -
Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

        Kimyasal Gübre
      Madde 4 -
Ziraat mühendisleri, tarımda kullanılan kimyasal gübrenin, ithalini, ihracını, depolanmasını, pazarlama ve dağıtımını yapan işletmelerde mesleki faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

      Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları
      Madde 5 -
Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit ve predatörleri üreten, ithal ve ihraç eden, depolayan, pazarlayan veya dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendislerince yürütülür.

Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi, ithali, pazarlama ve dağıtımı alanlarında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

Yukarıdaki fıkralarda geçen ilaç ve preparatların üretimi, ithali, pazarlanması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve denetim işleri ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

      Yem Sanayii ve Yem Kontrolu
     Madde 6 -
Ziraat mühendisleri, sanayi karma yemi, mineral yem, yemlik preparatlar, hayvansal ve bitkisel kökenli yemlerle konsantre ve yem katkı maddelerinin üretimi, pazarlanması, ithal ve ihracı konularında faaliyet gösteren kuruluşlarda üretim ve pazarlamanın denetlenmesi, tescili ve ruhsatlandırılması işlerinde faaliyette bulunmaya yetkilidir.

        Çevre Koruma
      Madde 7 -
Tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada ve su ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan suların, çevre kirliliği yaratan etkenlerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme, araştırma, planlama, projeleme ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

      Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi
     Madde 8 -
Ziraat mühendisleri, bitkisel veya hayvansal üretim yapan, tarım işletmelerinin, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendirme işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler.

      Tarımsal Eğitim ve Yayım
     Madde 9 -
Tarımsal kuruluşlarda işçi, usta ve teknik yardımcı eleman olarak çalışacaklarla çiftçilerin eğitimi için tarım okulları, eğitim merkezleri, bilgi ve beceri kazandırma kurslarının açılması ve yönetimiyle görevli kuruluşlarda, eğitim programları ve yöntemlerinin belirlenmesi, eğitim ve öğretimin planlanması ve yürütülmesi işleriyle tarım alanında çeşitli kaynaklardan sağlanan modern bilgi ve tekniklerin çiftçilere ulaştırılması, öğretilmesi ve uygulatılması ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

       Araştırma Kurumları
     Madde 10 -
Bu Tüzükte yer alan konularla ilgili olarak yeni bilgiler edinmek, metod ve teknolojiler geliştirmek, yeni çeşitler ve ırklar elde etmek üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurumlar, teknik eleman veya yönetici olarak lisans veya uzmanlık alanlarını gözönünde tutarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

      Laboratuvar Kurma ve İşletme
      Madde 11 -
Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bitki, tohumluk, gübre, toprak, sulama suyu, tarım ilacı, yem, gıda, tarım alet ve makinaları, su ürünleri, bitki hastalık ve zararlıları, tarım ürünleriyle ilgili sıvı ve katı atıklar, tarım ürünleri üzerindeki ilaç kalıntıları konularında araştırma, kalite kontrolu, standart ve yönetmeliklere uygunluk gibi amaçlarla fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol ve analizler yapmak üzere laboratuvar kurmaya ve işletmeye yetkilidirler.

      Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı
      Madde 12 -
Ziraat mühendisleri, işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerinin ithal ve ihracında uygulanan kalite, standart ve yönetmeliklere uygunluk kontrolu yapmaya yetkilidirler.

      Tarım Kooperatifleri
    Madde 13 -
Ziraat mühendisleri tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, değerlendirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin kredilendirilmesi amaçlarıyla kurulan kooperatiflerde bu Tüzük kapsamındaki tarımsal faaliyetleri yürütmeye yetkilidirler.

      Tarımsal Kredilendirme ve Kredi Kontrolu İşleri
      Madde 14 -
Bu Tüzükte yer alan tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak tarım kredisi veren kuruluşlar, bu kredilerin kullanılacağı projeleri değerlendirmek üzere ziraat mühendisi çalıştırırlar. Tarım kredisi kullanılarak uygulanacak projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve kontrolu işlerinde çalışmaya ziraat mühendisleri yetkilidirler.

      Tarım Sigortası
    Madde 15 -
Ziraat mühendisleri tarım işletmelerine ait yapı ve tesislerin, tarım alet ve makinalarının, tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, çiftlik hayvanlarının, tarım iş kazalarının sigorta işlemlerini yapan şirketlerde danışman ve eksper olarak çalışmaya yetkilidirler.

       Tarımsal Danışmanlık Büroları Açma
      Madde 16 -
Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bu Tüzükte yer alan faaliyetlerle ilgili olarak fizibilite raporu düzenlemek, araştırma, inceleme, plan, proje yapmak ve uygulamak üzere tarımsal danışmanlık büroları açmaya ve işletmeye yetkilidirler.

      Bilirkişilik
      Madde 17 -
Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre tarım arazileri ve yeşil alanlar, tarımsal üretim, tarım ürünleri, çiftlik hayvanları, gıda maddeleri, tarım alet ve makineleri, tarımsal yapı ve tesisler, tarım iş kazaları, kamulaştırma, vergilendirme, kıymet takdiri, hasar tesbiti, tarım alanları ve tarım ürünleri üzerinde sanayi atıklarının kirletici etkisi, fiyat belirlenmesi konularında yargı organları veya idari makamlar tarafından yaptırılacak inceleme, analiz, ekspertiz, bilirkişilik çalışmalarını yapmaya yetkilidirler.

      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkiler
     Toprak Etüdleri
     Madde 18 -
Toprak etüdü ve haritalanması, toprak ve su analizleri, toprak verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı, toprak ve su muhafazası, arazi toplulaştırması işleri toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılır.

      Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar
      Madde 19 -
Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erezyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler. Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolunda tarımsal yapılar ve sulama alanında öğretim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır.

Ziraat fakültelerinde tarımsal yapılar ve sulama konusundaki öğrenimini kültür teknik, toprak ve tarım makineleri bölümlerinde görmüş olan ziraat mühendisleri de yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidirler.

      Tarım Alet ve Makineleri
     Madde 20 -
Tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler. Tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizler tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılır.

       Zootekni
      Madde 21 -
Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, hayvan neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

        Su Ürünleri
      Madde 22 -
Su ürünleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru ve yetişkinlerinin, üretimi, avlanması, pazarlanması, dağıtım, ithal ve ihracı, tescil ve denetimiyle ilgili konularda,deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının belirlenmesi, üretim tesislerinin planlanması, projelendirilmesi ve yönetimi konularında faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

      Peyzaj Mimarlığı
      Madde 23 -
Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolu işlerini yapmaya yetkilidirler.

      Gıda Bilimi ve Teknolojisi
      Madde 24 -
Gıda bilimi ve teknolojisi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, insanlar tarafından tüketilen gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması konularında ki fabrika, imalathane, mandıra ve benzeri tesislerle gıda kontrol laboratuvar ve hizmetlerinde teknik eleman ve sorumlu yönetici olarak çalışmaya, proje ve rapor düzenlemeye ve onaylamaya yetkilidirler.

      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      Çeşitli Hükümler
     Geçici Madde 1 -
Bu Tüzük'ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır. Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek kuruluşları tarafından verilir.

       Yürürlük
      Madde 25 -
7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gezete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

      Yürütme
      Madde 26 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

     "ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK" BELGESİNİ PDF DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SOLDAKİ BUTONA, MS WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SAĞDAKİ BUTONA  BASINIZ.
 
Tarımsal Kredi Faiz Oranları 2012 (Adobe pdf Dosyası)
pdf dosyası (Adobe Akrobat )
Tarımsal Kredi Faiz Oranları 2012 (Excel Dosyası)
doc dosyası (MS Word )
 
     
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66