Pazar 20.9.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 9
Toplam Ziyaretci : 445208
IP Adresiniz : 34.205.93.2

 TARIMSAL YAPILARDA ZİRAAT MÜHENDİSLERİ YETKİLİ

       
        Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ODA’mızın görüşüne başvurması üzerine, “ağır-ahıl ile içerisinde yem deposu, süt soğutma ünitesi ve idari çalışma ofisi bulunan tek katlı işletme binalarının” tarımsal yapı olarak değerlendirilebileceğini ve bu işletmelerin depoloma, değerlendirme ve pazarlama dahil tüm fonksiyonlarının projelendirilmesi ve kontrolü yetkisinin Ziraat Mühendislerine ait olduğunu bildirdik. Sözkonusu yazışmalar aşağıdadır

                                                                                              T.C.
                                                                 TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                                                   Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel MüdürlüğüSAYI:UTK.03.001.03/1478
KONU: Tarımsal Yapılar                                                                                                                               15.02.2005

                                           TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
                                                                  (Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı)


        Tarımsal Amaçlı Kooperatifler tarafından uygulanan tip ve özel hayvancılık projeleri Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda yaptırılmakta olan tip ahır-ağıl ve tek katlı (zemin + bir) işletme binalarının projeleri Bakanlığımız inşaat mühendisleri ve mimarlarınca onaylanmaktadır.

       Onaylanan bu projeler çerçevesinde yaptırılan ahır-ağıl ve işletme binaları ve muhtelif altyapı işlerinin projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin teknik kontrolleri, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden görevlendirilen makine, elektrik ve inşaat mühendisleri tarafından yaptırılmaktadır. Ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 06.07.2004 tarihli genelgesindeki “Teknik bilgi alış-verişi ve kontrolörlük hizmetleri (İhale komisyonları, geçici ve kesin kabul heyetleri vs.) için süreli ve süresiz olarak hiçbir şekilde eleman görevlendirilmeyeceğinin” belirtilmesinden dolayı İl Bayındırlık Müdürlüklerinden bu konularla ilgili teknik eleman görevlendirilmesi yapılmamaktadır. Bu nedenle, uygulanmakta olan projelerin sabit yatırımları (Ahır-ağıl ve işletme binası vs.) ile ilgili iş ve işlemlerin kabulü, hak edişlerin tanzimi ve ödenmesi, inşaat ruhsatı, çalışma ruhsatı ve üretim izni verilmesi gibi konularda sıkıntılar yaşanmaktadır.

       Bu kapsamda ahır-ağıl ile içerisinde yem deposu, süt soğutma ünitesi ve idari çalışma ofisi bulunan tek katlı (zemin + bir) işletme binalarının tarımsal yapı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, tarımsal yapı olarak değerlendirilmesi durumunda yapıların projelendirilmesi, yapımı ve bittikten sonra kabulü aşamalarında ziraat mühendislerinin mevcut hükümler çerçevesinde hangi yetkilere sahip olduğu hususunda odanızın görüşlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bahsi geçen konularda Danıştay’ca belirlenen yetki tüzüğü ve diğer mevzuatlar çerçevesindeki görüşlerinizin ivedi olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                                     Mehmet TAŞAN
                                                                                                                                              Bakan a. .
                                                                                                                                         Genel Müdür                                                                              TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                                                                 Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne


       İlgi: 15.07.2005 tarih ve 51333/1478 sayılı yazınız.

       Genel Müdürlüğümüzce desteklenen hayvancılık projeleriyle ilgili işletme binalarının planlanması, kontrolü, inşaat ruhsatı, hakedişleri ve tarımsal yapıların neler olduğu konusunda yaşanan sorunlarla ilgili yazınız incelenmiş ve görüşümüz aşağıda belirtilmiştir.

       Bize göre, tarım işletmelerinin projelendirilmesi anlamında; her türlü tarımsal üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında gerekli olan ve kullanılan, üretim sürecinin herhangi bir safhasında onun tamamlanmasına yardımcı olan, üretilen tarımsal ham maddenin işletme içerisinde işlenmesi ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak inşa edilen, özetle işletme bütününün tamamlayıcı bir parçası ve kısmı olan tüm yapılar tarımsal yapıdır.

      Tarımsal işletmeler arasındaki ortak kullanım ile toprak ve su kaynaklarının korunması ve kullanılmasına konu olan ve üretim sürecine belli bir noktadan doğrudan katılan sulama, drenaj, toprak ve su erozyonunu hayvan içme suyu, tarla içi hizmetleri ve tarla başı kanalları gibi tüm yapılar da tarımsal yapılardır.

       Bilindiği üzere; 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ziraat mühendislerinin uzmanlık alanları, görev ve yetkileri ile ilgili düzenlemeleri yapmış olup, bu Kanuna dayalı olarak 18.12.1991 tarih ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük yürürlüğe konulmuştur. Bu Tüzüğün, 8 inci maddesinin, “Ziraat Mühendisleri, tarım işletmelerinin üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüt, planlama ve projelendirme işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler.” hükmü, işletmelerin depolama, değerlendirme ve pazarlama dahil tüm fonksiyonlarının projelendirilmesi ve kontrolü yetkisini Ziraat Mühendislerine vermiştir.

       Bu bakımdan, işletmenin parçalarından olan ve onu tamamlayan üretim ve değerlendirmenin yapıldığı tek katlı binaların tarımsal yapı olarak kabul edilmesi, ODA’mızca uygun görülmektedir.

       Bilgilerinizi arz ederim. Saygılarımla.

Ural ERSOY
Genel Sekreter  

    
 "TARIMSAL YAPILARDA ZİRAAT MÜHENDİSLERİ YETKİLİ" BELGESİNİ PDF DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SOLDAKİ BUTONA, MS WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SAĞDAKİ BUTONA  BASINIZ.....

 
Tarımsal İşletme Kurulması(Adobe pdf Dosyası)
pdf dosyası (Adobe Akrobat)
Tarımsal İşletme Kurulması (Word Dosyası)
doc dosyası (MS Word)
 
   
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66