Pazar 19.1.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 2
Toplam Ziyaretci : 413830
IP Adresiniz : 34.229.131.116

  TARIMSAL İŞLETME KURULMASI İŞ AKIŞ PLANI

       
        Tarımsal yatırımlar, il bakışta diğer ekonomik yatırımlar gibi algılanmakla beraber, birçok bakımdan kendine özgün detaylar içerir. En başta gelen özgünlük, ”canlı materyalle“ uğraşılıyor olmasıdır. Tarımsal yatırımlar, doğal koşullara, iklime, çevresel faktörlere açık yatırımlardır.

       Bu dış etkenlere rağmen, dünya karlılık ortalaması % 29-30 civarlarında olan tarımsal yatırımların, diğer yatırımlara göre orta sıralarda yer alıyor olması enteresandır. Koşulların kontrol edilebilirliği ve bunun bilimsel yollarının bulunması, bu sonuçta önemli etkendir. Bu nedenledir ki, planlamadan sonraki en önemli ön şart projelendirmedir.

      
Tarımsal yatırımların diğer bir ilginç yönü ise; genel de diğer yatırımların aksine, artan yatırım büyüklüğü / risk dengesinin ( minimal büyüklükten sonra ) pozitiflik içermesidir.

       Yatırımın ülkesi, arz-talep dengesi, arz ve talepteki ülkesel ve ülke dışı tüketim baskıları, gıda güvenliği ve kalitesi, birincil üretim yada entegrasyon tercihleri gibi etmenler, yatırımların sürdürülebilirliğini kuvvetle etkiler.

       Ancak bütün bu değerlendirmeler, sektörün gıda sektörü olmasının cazibesi karşısında direnebilen değerler değildir. Çünkü gıda, “ikamesi mümkün olmayan” bir değerdir. Talep her zaman vardır ve istikrarlıdır. Pazarı sonsuzdur ve tüketim ihtiyaçları her zaman çeşitliliğe açıktır. Ayrıca, kapasiteye bağlı olmakla beraber, ilk yatırım/geri dönüşüm zamanı değeri küçüktür.

       Bu çalışma, tarımsal yatırımın, hayvancılık yatırımı olacağı varsayıma göre düzenleneceğinden, bundan sonraki değerlendirme ve gereklilikler buna göre yapılacaktır.

        Hayvancılık, birçok alt sektörden oluşmakla beraber, ülkemiz günceli, “süt ve besi hayvancılığı” üzerindedir. Her iki yetiştiricilik için kısaca söylenecek tanımlama, “ilk yatırım sonrası (uzun süre) girdilerin sabit, çıktıların çeşitli ve tamamının değerlendirilebilir olması“ şeklindedir.

       İyi bir Hayvancılık Yatırımı, yatırımın düşünsel aşaması- yatırımın finansal planlaması-yatırımın programlanması ve yatırımın idari yapılanması ön aşamalarından oluşur. Bu dörtlü ayrılmaz bir bütündür ve ülkemiz yatırımcılarının temel handikapıdır. Bu handikap, ne yazık ki tarım sektörü için başat düzeyde ve küçümsenir boyuttadır. Büyüklüğü ne olursa olsun, sektör başarısızlarının analizinde bu dörtlü egemendir. Uzun yıllara dayanan bu gözlemimiz, yatırımların olmazsa olmazıdır.

       O halde bu aşamaların çok iyi analiz edilmesi ve analistlerin meslek mensubu olmalarının yanı sıra, sektör analisti yetkinliğinde olması zorunludur. Elbette burada belirleyici olan yatırımcıdır. Ve yatırımcının, profesyonelliği ile doğru orantılı bir sonuçtur.

       Son paragraf değerlendirmesini yatırımcılara bırakırsak, bir hayvancılık işletmesi (entegre olsun olmasın) kurulabilmesi için aşağıdaki yasal –idari- teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Şirketimiz, yukarıdaki dörtlünün analiziniz sonuçlarını olumlamadan iş kabul etmemektedir. Kabul edilen Mühendislik (Projelendirme) hizmetleri aşamaları kısaca aşağıda verilmiştir.

       1. ADIM İŞLETME KONUŞLANMA YERİNİN VE KONU SEÇİMİNİN, TEKNİK YÖNDEN UYGUN OLUP OLMADIĞINA DAİR, ETÜT ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
        Bu bölüm Tarımsal Mühendislik hizmet alanıdır.

        2. ADIM

      
1. Adımla ilgili düşünceler ve tespitler olumlu ise;

       AVAN ( ÖN TASLAK ) PROJELERİN VE YERLEŞİM PLANLARININ HAZIRLANMASI

        Yatırımın İnşaat ve İmar yönünden ön izninin alınması için, en az Avan Proje düzeyinde müracaat yapılabilir. Avan Projelerin hazırlanabilmesi için, Kadastral Aplikasyon Planı, Ölçekli Kroki, Arazi Koordinat bilgileri, seçilen yere ait 1/2500 ve 1/25000 lik haritalara ihtiyaç vardır. 3174 Sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı İmar Uygulama Yönetmeliklerine göre, Tarımsal Yatırımların Belediye İmar Alanları içerisinde yapılmasında engelleyici hususlar bulunmaktadır. Bu nedenle özel durumlar hariç, bu tür yatırımların Köy Yerleşim Planlarına veya Plansız Yerleşim Alanları Yönetmeliğine tabi yerlerde yapılması uygun görülmektedir. Bu yerlerde ise, 5403 Sayılı Toprak Kanunu ve 4342 Sayılı Mera Kanunu hükümlerine, Köy Yerleşim Planlarına tabi yerlerde ise, Tarımsal Yapılar Yapı Kullanım Oranı hükümlerine ters düşmemek gerekmektedir. Aynı şekilde kamu yatırımlarının planlandığı yerlere, tarihsel ve kültürel dokunun koruma kararının olduğu yerlere, çevresel korunaklı yerlere ve lojistik/ askeri stratejik önemli, yerlere yatırım izni alınması mümkün olmamaktadır. Tarımsal yönden ise, Yer seçim Raporuna ve Tarımsal Faaliyet İzin Belgesine (Bazı iller bu çalışmaları farklı uygulamakta, sadece Toprak Kanunu çerçevesindeki izin aşamasını yeterli görmektedir) ihtiyaç vardır. Tüm bu hususların bilinmesi için Köy Muhtarlığı üzerinden veya doğrudan Özel İdare Müdürlüğüne ve ilgili Mülki Amirliğe Avan Projeler ile ön başvuru yapılabilir.

        Bu aşamaya kadar işler için şirketimizin üstleneceği çalışmalar karşılığı, birinci aşamada ücret talep edilir. Yasal izin, müracaat, takip, belge ve bilgilerin sağlanması, kamu kurumlarının yerinde yapacağı kontrol ve etütlerin yaptırılması yatırımcıya aittir.

       3. ADIM

        SÖZLEŞME YAPILMASI

       Şirketimiz ve yatırımcı arasında yapılan sözleşmedir. Şirketimiz projelendirme hizmetlerinin bir bütün olduğunun çok iyi bilincinde olduğundan, projeyi bütün olarak kabul etmekte bu şekilde hizmet sunmaktadır.

        Başlangıçta sözleşme yapıldığı takdirde, ilk üç adımdaki hizmetler için ücret talep edilmemektedir.

         Sözleşme Mühendislik Hizmet Sözleşmesidir.


       4. ADIM

       UYGULAMA/TATBİKAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

       a)
Yerleşim Planı, Mimari Planlar, İnşaat Planları ve hesaplamaları ( Betonarme, Temel, Çatı, Çelik, Statik, Keşif Özetleri ve istenirse Metrajlar ) , Elektrik Projesi ( Tesis içi ), Mekanik ve Makine Projeleri, Sıhhi Tesisat Projeleri ve istenirse/gerekli görülürse Peyzaj Projelerinin hazırlanması,

       b) Oda vize ve harçları ile Ankara’nın 200 km uzağındaki yerlerin Fenni Mesuliyet durumu yatırımcıya aittir. ( Yetki gereği ) Ancak, başlangıçta yatırımcı tarafından bu hususların açıklığa kavuşturulması daha doğrudur. Eğer istenirse Ankara Merkezine 200 km den uzak yatırım yerlerinde, Oda harç, vize ve diğer harçlar ve Fenni Mesuliyet’le hususlar önceden yatırımcı adına araştırılıp, toplu olarak sözleşmeye bağlanabilir.

       c) Jeolojik Etüt, sözleşmede belirtilerek ve bedeli karşılığında (ki bu yol yatırımcılar için daha az maliyetle sonuçlanmaktadır. ) şirketimizce yaptırılabilir.

       d) Detaylı Fizibilite Hazırlanması,

       e) Projenin Teknik Yeterlilik Onayı için Tarım İl Müdürlüğünce Onaylanması, f) Banka veya Kurumlara Müracaat Dosyası hazırlanması,

       g) İnşaat Ön izin Belgesi, Onaylı Projelerle yatırımcı tarafından İnşaat Yapı Ruhsatına dönüştürülmek üzere Özel İdare Müdürlüğüne verilir.

        5. ADIM
        İMAR VE İNŞAAT RUHSATININ ALINMASI

       
Özel İdare Müdürlüğü müracaatı değerlendirmek üzere, ilgili kurumlara yazı ile görüş sorar. Kurumlar büro veya arazide tespit çalışmaları ve incelemeler yapar. 2. Adımdaki incelemeler sonucu olumsuz bir durum söz konusu değilse, yatırım için İnşaat Ruhsatı ve izni verilir.

        6. ADIM

        SÜBVANSİYONLU HAYVANCILIK (SIFIR ve/veya DÜŞÜK FAZİLİ) KREDİSİ İÇİN BANKAYA MÜRACAAT

      
Onaylı Projeler, fizibilite ve Başvuru dosyası ile Bankaya müracaat edilir. Fizibilite de öngörülen kredi talep tutarına göre, ipotek ve teminatlara dair evraklar da dosyaya konur. Bankanın kabul etmediği ipotekler için Kredi Garanti Fonu kefaleti talep edilebilir.

        Banka müracaat dosyasının sunulması ve projenin teknik ve bilimsel içerik yönünden sorunsuz görülmesi halinde, şirketimiz için sözleşme koşulları sona erer. İstenirse yatırımcıyla karşılıklı anlaşamaya bağlanarak devam eden işler için ( yatırım takibi, hayvan seçimi ve temini, işletme yönetimi vs ) Danışmanlık Sözleşmesi yapılabilir.

        7. ADIM

        İNŞAATA BAŞLAMA VE %25 LİK ÖZKAYNAĞI TAMAMLAMA

      
Banka, sunulan projeyi içerik, yasal yeterlilikler ve banka kredi koşulları açısından uygun gördüğü takdirde, yatırımcının talep etmiş olduğu kredi kullanım onayı verir. Yatırımın kredi tutarı, sonraki aşamalar için yatırımcı adına bloke edilir. Yatırımcı özkaynak yatırımlarına başlar ve projesinde öngörülen iş planına göre proje tutarının ilk % 25 lik kısmı gerçekleştirir.

        8. ADIM ÖZKAYNAKLARIN TAMAMLANDIĞINA DAİR BANKAYA MÜRACAAT

Hakediş, fatura ve ilgili belgeler ile proje bedelinin % 25 i tamamlanmış ise kredi, aşamalarına göre kullanılmaya başlanır. Bankaca yapılacak tüm ödemeler, hakediş raporu, fatura, ilgili belgeler, tutanaklar vs. gibi resmi işlemlere göre, işi yapan kişi ve/veya firmalara ödenir. Yatırımcıya doğrudan ödeme yapılmaz.

       9. ADIM

        İNŞAAT, TESİSAT, MAKİNE İŞLERİNİN TAMAMLANMASI HAYVAN ALIMI AŞAMASINA GELİNMESİ


       Bu aşamada yapılan tesisler (önceki teminatlar yetersiz kalırsa), teminat olarak verilerek ( bu konuda bankanın görüşü ve yaklaşımı esastır) , hayvan alımları için kredi kullanılabilir. Eğer yatırımcı teminatları tüm hayvan alım bedellerini de karşılayacak şekilde başlangıçta temin edilmişse doğrudan hayvan alımına geçilir. Hayvan alımları; Tarım Bakanlığının ithalat uygulamaları ve mevzuatına göre yurt dışından yapılabilir. İlgili alım faturaları ve/veya alım satım belgeleri bankaya ulaştığında, fatura bedeli satıcı firmaya gönderilir. Hayvan temini, seçimi, ithali, nakli, sigorta ve diğer hizmetler, bedeli karşılığında, şirketimizce yürütülebilir.

        10. ADIM

         FAALİYETLERE BAŞLAMA
Şirketimiz, işletmeye geçme aşamasında veya sonrasında, kısa süreli personel eğitimi, işletme yönetimi hizmetleri de vermektedir.

NOT: Bu iş planı örnektir. Bitkisel Orjinli Yatırımlarda, bu iş planının 2-4 ve 5. Adımları farklılaşır veya tümden devre dışı kalır. Aynı şekilde, Banka dahil, kurumların idari kararları /uygulamaları farklılık gösterebilir.

ERGİN KAHVECİ
ZİRAAT MÜHENDİSİ
ODA SİC NO: 13978
 
    
 "TARIMSAL İŞLETME KURULMASI İŞ AKIŞ PLANI" BELGESİNİ PDF DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SOLDAKİ BUTONA, MS WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN SAĞDAKİ BUTONA  BASINIZ.

 
Tarımsal İşletme Kurulması(Adobe pdf Dosyası)
pdf dosyası (Adobe Akrobat )
Tarımsal İşletme Kurulması (Word Dosyası)
doc dosyası (MS Word )
 
     
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66