Pazartesi 21.9.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 4
Toplam Ziyaretci : 445413
IP Adresiniz : 3.230.119.106
       TARIMSAL MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI HAKKINDA RAPOR    

      KONU: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan ve/veya uygulattırılan ve/veya onaylanan tüm tarımsal projeler ile özellikle Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler.

      Bilindiği üzere Bakanlığınızca tarımsal alanlarda iç/dış kaynaklı birçok konuda projeler uygulanmakta bunların başında son dönemlerde yürütülmekte olan KKYDP ( Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) gelmektedir. 2011 yılında bitirilmesi planlanan bu pojenin ilk 4 dönem uygulamasında birçok problemin yaşandığı aşikardır. V. Etap Projeleri için hazırlıklar devam etmektedir. Bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutulması, geçmiş 4 etabın uygulamalarında tespit edilen bazı aksaklıkların V. Etapta yaşanmaması için, çıkarılacak tebliğin, amacına uygun hazırlanması ve yürütülmesini teminen, bu konularda yasal, idari, teknik birikimlere sahip Mühendis ve Veterinerlerden oluşan kadrolarla hizmet veren firmalarımızın tespit etmiş olduğu ve aşağıda açıklanmaya çalışılan hususlara dikkat çekilmesine gerek duyulmuştur.

      Bu projenin ilk uygulamasından bugüne yaşanan süreçte; uygulama rehberleri, uygulama esasları, mesleki hak ve yetkiler, ticari hak ve yetkiler, hizmetlerin idari-teknik ve hukuki bütünlük içerisinde değerlendirilmesi hususundaki talep ve sıkıntılarla ilgili şirket olarak ve bireysel olarak sürekli pozitif ilişkiler kurmaya çalıştık. Yıllarca emek verdiğimiz, yöneticilik yaptığımız, bakanlığınızın, özellikle projeler konusundaki uygulamalarının, tam bir arapsaçına döndüğünü, içten içe büzüşmeye başladığını, kendini yenileyemediğini, kendinden korkar hale geldiğini, özgüvenini kaybettiğini, birikimli-sorumluluk alan personel sayısının gittikçe azaldığını, bilerek veya bilmeyerek yanlış ilişkiler oluştuğunu, yaşayarak hissederek, öğrenerek, görmekteyiz. Projelerin niteliğine, kaynağına, talep edenine göre farklı farklı idari ve yasal değerlendirmelere tabi tutulduğunu, merkez ve taşra birimlerinin yeknesaklık sağlayamadığını müşahade etmekteyiz.

      KKYDP projelerinin başka bir uygulamaya, tarımsal işletme-yatırım / faiz indirimli banka/ özel veya resmi TKK projelerinin başka bir uygulamaya, gerçek veya tüzel kişilerin uyguladığı projelerin başka bir uygulamaya tabi tutulduğu hepimizce ( üzülerek de olsa ) bilinen gerçeklerdir. Projelerin onay mercii’leri 441 Sayılı KHK ve bun kararnameye göre yapılan taşra teşkilatı yönetmeliğine belli olmasına rağmen, uygulamada dağınıklığın olduğu tarafımızdan defalarca gözlemlenmiştir.

      Tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki hizmetlerimiz esnasında,“Tarımda gelişmenin temel yolunun planlamadan ve planlananların projelendirilir olup olmadığına” bakılmasından geçtiğine inanmaktayız. Hızla gelişen bilgi çağı toplumunda, bilgiye ulaşmak ne kadar kolay olsa da, bilginin yorumlanması ve uygulanmasında temel eğitim disiplinlerine ve mesleklere olan ihtiyaç hala sürmektedir.

      Ülkemizde, tarımsal iş ve işlemlerin lisans düzeyindeki meslekleri ve bunların akademik eğitim, meslek edinme ve icra etme, meslekler arası fonksiyonların düzenlenmesi, genel hukukumuz ve buna bağlı tüzük, nizamname, yönetmeliklerle belirlenmiştir. Ayrıca idari uygulamalar için ise genel hukuka uyumlu genelge ve tebliğlerle meslek faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmıştır. Zaman zaman, idari uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, üst hukuk ve akademik çalışmalarla çözülmüştür. Burada üzücü olan, ülkemizde hemen tüm ana fonksiyonel mesleklerde genel hukuksal zeminin oturmuş olmasına rağmen, Tarımsal Mühendislik meslek alanında (bilerek veya bilmeyerek), ciddi uygulama hatalarına sıklıkla rastlanmasıdır. Bu nedenle, tarımsal yatırımlar, çok dağınık kurum ve kuruluşlarca ve çok dağınık usullerle yönlendirilmektedir. Bu nedenle, ne yazık ki sonuçlar genelde beklentileri karşılamamaktadır.

      Bakanlığınızın (TEDGEM) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Köy Bazlı Yatırımların Desteklenmesi Programları uygulama projeleri, açıklamaya çalıştığımız sıkıntıları daha da artırmış, ’Tarımsal nitelikli işlerde tarımsal mühendislik esaslarının aranmaması’ nedeniyle, beklentilerin karşılanamayacağı açıkça görülmeye başlanmıştır. Uygulamalara yönelik proje finans büyüklükleri, tarımsal işletmelerin sermaye sorunları, planlama ve projelendirmede bütünselliğin aranmayışı, projelerin dispozisyon yeterliliklerinin teknik yeterliliklerin önüne geçmesi, projenin uygulamayı sağlayacak özellikte teknik sorumluluk içermemesi gibi sorunlar beklentilerin karşılanmasını mümkün kılmamış ve/veya kılmayacaktır. Elbette, ülkemiz gerçeğinde tarımsal mühendislik hizmetlerindeki dağınıklık - sistemsizlik ve mesleklerin değişik kaygılarla sisteme uyumu, bu konudaki dağınıklığı iyice derinleştirmektedir.

      Açıklamaya çalıştığımız bahse konu KKYDP, KBYD, Tarımsal İşletme, Özel Kooperatif Projeleri vb. tarımsal içerik ve amaçlı özel projelerin mevcut mevzuatımız çerçevesinde her aşamasında bütüncül olarak veya ayrı ayrı kategorize edilen iş planlarında ( elektrik, tesisat gibi) , projeyi yöneten, yönlendiren, sonuçlandıran ve uygulayan olarak Ziraat Mühendislerinin yetkili oldukları çok belirgin ve tartışmasızdır. Ancak adı geçen program uygulama rehberlerinde projeler sadece -yazma- sekreterya hizmetleri gibi bir konuma sokulmuştur. Ve ne üzücüdür ki, ‘Tarımsal proje işi, önüne gelenin yaptığı bir İŞPORTACILIK işi haline doğru hızla ilerlemektedir’. Aynı şekilde, proje sorumluluğu tanımlamasında yer alan meslek disiplinleri içerisinde, Ziraat Mühendisliği mesleğinin sayılmamış olması ( KKYD 3.etap Uygulama Rehberi s.16-17 ) veya IV. Etapta olduğu gibi genel bir Lisans eğitimini yeter görmesi; konu kategorize edilse bile, tarımsal nitelikli projeler, tarımın fonksiyonel iş alanıyla ilgili, Mühendislik disiplininden yoksundur. Bu durum dahi, tek başına projeleri teknik ve yasal yönden, kadük hale getirmektedir. Meslek etiğine de aykırıdır. Sanki projelerin Tarımsal Mühendislik alanından kaçırılması gibi bir izlenime yol açmaktadır.

      Bilineceği üzere, tarımsal projelerin kamu denetim ve onay birimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır. Hal böyle iken tarımsal iş ve işlemlerin Tarım Meslek Mensuplarının yetki ve sorumluluğu içerisinde olacağı muhakkaktır. Kaldı ki genel hukukumuz, bu hususta mesleklerin sınırlarını da açıkça belirlemiştir.

      Diğer taraftan, Bakanlığın uyguladığı ve uygulattığı tüm projeler onaylanmış statüsünü taşımaktadır. Genel mevzuatta var olan kanun, tüzük, yönetmelik gibi hukuki dayanakların, tebliğlerle veya uygulama talimatlarıyla ortadan kalkması, yasal olmadığı gibi hukuksal sonuçları, ilgilileri bağlayıcıdır. Genel mevzuatta var olan bir hükmün, daha alt mevzuatlar da atıflanması da zaten beklenen bir şey değildir.

      Bu çerçevede 24-1-1992 tarih ve 21121 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte ’ki 2 ve 3.Bölümlerde Tohumculuk, Kimyasal Gübreler, Zirai Mücadele Zirai Karantina ve Tarım ilaçları, Yem Sanayi ve Yem Kontrolü, Çevre Koruma, Tarım ürünlerinin planlanması ve projelendirilmesi, Tarımsal Eğtim ve Yayım, Tarımsal Kredilendirme ve Kredi Kontrol İşleri, Tarımsal Danışmanlık büroları açma yanında, uzmanlık alanlarına göre daha birçok konuda yetkilendirilmiş olmasına ve ülkemizde bu yönde yetişmiş ve yeteri miktarda meslek mensubu olmasına rağmen, uygulamada halen buna itibar edilmemekte ve hukuk dışı uygulamalar devam ettirilmektedir.

      Ayrıca Serbest Ziraat Mühendislerince yapılan çalışmalara ait ücretlendirme 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun (Ek–1) 33 üncü maddesi ve 23 Mayıs 2008 gün, 26884 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak yıllık olarak hazırlanmaktadır (Ek – 2) . 2009 yılı ücret tarife yönetmeliği ekte sunulmuştur. (Ek–3)

      Bu doğrultuda tesellimiz ve inancımız; Bakanlığınızın olumsuzluklara haksızlıklara direnen, önerileri değerlendiren, yanlışlıkları düzelten, bizim de en azından hakkında olumlu örneklendirme yaptığımız bir kurum olmasıdır. Ancak, olumsuzlukların arttığı, kontrolün kurum dışına kaydığı, proje disiplininin, mesleki disiplinin, ticari ve mali disiplinin olmadığı veya azaldığı durumlarda ve piyasa koşullarında, muhatap kurum ve kuruluşların da bundan etkilenmesi, hatta netice itibariyle en büyük zararı görmesi kaçınılmazdır. Bu noktadan hareketle ortaklarımızın tamamına yakınının yıllarca emek verdiği bir bakanlıkta, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın ve kurumun, bu tespitlerimizden zarar görmemesi için aşağıdaki, bilgileri paylaşmayı uygun görmekteyiz.

      Bilindiği üzere Tarımsal Projeler 7472 sayılı yasa (Ek - 4) ve bu yasaya dayalı olarak çıkarılan 24.1.1992 tarihli ve 21121 sayılı resmi gazetede yayınlanan tüzük (Ek - 5) gereği Ziraat Mühendislerinin yetkisinde olan projelerdir. Bakanlığınız Hukuk Müşavirliğinin ( Ek- 6 ) yazıları da bu doğrultuda görüş bildirmektedir. Ayrıca tarımsal projeler ve mühendislik mevzuatının gereğini yerine getirmek hepimizin görevi ve mecburiyetidir.

      —Tarım camiasının içerisinde olmaktan memnuniyet duyan şirketimizin, bu müracaat ve çalışma ile camiaya karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçladığını,

      —Ülkemiz temel işletmecilik sorunlarının, Proje Mühendisliği-Tarımsal Mühendislik hizmetlerinin sistemli ve bilgi-birikim yoğun çalışmalarla aşılabileceğini ( teknik baz da),

      —Bu hususta hukuksal sorunlar, kaynakların rantabl kullanılamaması, sermaye ve güven kayıplarının önlenmesi gibi problemler yerine, ülkenin bu anlamda bir sisteme kavuşturulması için, yukarıda bahsedilen programların bu esaslar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması halinde, Tarım camiasına büyük ve önemli bir hizmet yapılmış olacağını özellikle vurgulamak isteriz. Bu doğrultuda yapılacak (uygulama esasları) düzenlemeler ile projelerin uygulanamayışından kaynaklanacak, tazmin sorunları, yürütme yetki hukuksuzluğu nedeniyle, projelerin olası iptalleri gibi hususlarla ve kamuoyunda güven kaybı gibi olumsuzluklarla da karşılaşılmayacaktır.

      Bu genel açıklama ve belgelerin dışında KKYDP V. Etap Uygulamalarının da bir çok sıkıntıya açık olduğu aşikardır. Öncelikle mevcut durumdaki; Danışmanlık, Proje Hazırlayıcılığı, Proje Uygulayıcılığı, Proje Yürütücülüğü kavramalarının “uygulama esaslarındaki tanımlamaları” yukarıdaki yasal ve idari dayanaklarla çelişir durumdadır. Proje bir bütün kavramdır ve ulusal hukuk mevzuatımız 6235 sayılı yasa ile proje teknik sorumluluklarını tarif etmiştir. Hal böyle iken, uygulama esasları; Danışmanlığı “açıkça; sıradan, basit, sorumsuz, ister Felsefe mezunu, ister Beden Eğitimi mezunu, ister Uygur Dili ve Edebiyatı mezunu, kısacası ne mezunu olursa olsun yeter ki lisans eğitimi olsun“ gibi bir mantıkla, tarıma dayalı sanayi ve tarımsal üretimin ikincil değerlendirmesine veya Seracılıkta olduğu gibi doğrudan tarımsal üretimi hedefleyen projelerin, özünü küçük düşürücü bir yaklaşımla tanımlamıştır.

      Dünyanın hiçbir yerinde, üretim-imalat-sanayi-işleme- gıda- yapılaşma-mekanizasyon- inşaat- elektrik-mekanik- tesisat- gıda güvenliği gibi temel unsurları öngören ve bu öngörülerin bütünsel bir yaklaşımla bir projeye bağlanmasını amaçlayan, bir programın, daha başlangıçta hiçbir meslek grubuna, dayandırılmadan planlandığını, duymuş değiliz. Sanki herkesin her işi yapabileceği, bu programın aslında usulen projeye dayandırıldığı, projelerin içeriğinin, gerekliliğinin, teknik-idari-hukuki ve mali analizlerine ihtiyaç olmadığı, müracaatın, sadece yeterli evraklar ve yeterli spekülatif açılımı var ise, programın uygulanmasının mümkün olabileceği gibi, tarımsal anlayışlarımıza, uymayan bir düşüncenin varlığını bile düşünmek istemiyoruz. Bunun yanı sıra daralan piyasa ve genişleyen eğitim branşlaşmasının yarattığı sıkışıklık ile tüm meslekler, kendi kazanımları olan yetkilerini korumak için mücadele verirken, neredeyse tüm kadroları tarım meslek mensuplarınca oluşturulmuş olan bir kurumun, kendi kazanımlarını üstelik kimsenin talebi olmadan dağıtması anlaşılır bulunamamaktadır.

      Bunca yetişmiş elemanı, bunca özel sektör meslek çalışanı, bunca Fakültesi ve Akademisyeni, en az 81 Proje Müdürü olan bir Bakanlıkta uygulanan bir programın, uygulama esaslarında “KOSGEP ten alınmıştır” gibi açık bir itirafı algılamakta güçlük çekiyoruz. Üstelik alınan monoton, sadece bilginin hapsine ve tarımsal proje özgürleşmesinin felsefesine ters düşen, açıkça içeriği dahi yapılan işe uymayan, anlaşılamayan, dayatma bir kalıbı-formatı, tarımsal projeciler, ziraat mühendisleri, işin uzmanları olarak üzerimize almıyoruz.

      Bununla beraber, “Danışmanlık” bir iş veya eylemin / mesleğin tanımı ise konu ile ilgili ticari faaliyet şeklinin de proje hazırlanması aşamasında belirlenmiş ve ispatlanmış olması gerekir. Böyle olmadığı taktirde kişilerin veya kuruluşların açıkça vergi kaçırmasına sebep olunur. Ayrıca, bilgi aşırmalarının, hizmetlerin kalitesizleşmesinin, işportacı-aracı-komisyoncu kültürünün oluşması kaçınılmaz olur. Livane ve Gelincik Tarımsal Mühendislik ve Danışmanlık Ltd Şirketi olarak yaptığımız araştırmalarda ve edindiğimiz duyumlarda bu tespitlerimizin haklılığını ispatlayacak, kurum-danışman/kurum-aracı/danışman-aracı oluşumlarının var olduğu kanaatine vardık. Elbette ki kendine güvenmeyen, birikimine güvenmeyen, mesleğine saygı duymayan, hatta tarım meslek mensubu bile olmayan, adında danışman yazan kişi veya tüzel kişiliklerin, sadece bilgiye, hizmete, yetkiye ve yasal dayanaklara dayalı bir ticari yol izlenmesi de beklenmemelidir. Ancak sonuçları itibariyle, doğacak olumsuzluklardan bizlerin ve kamu otoritesinin ve personelinin etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.

      Konuyla ilgili olarak Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün tarafınızca da kabul edileceğini tahmin ettiğimiz, yukarıdaki yasal dayanakların uygulamasında öncü inisiyatif üstlenmesini ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmasını beklemekteyiz.

      Tarımsal Mühendislik ve Danışmanlık statüsünü, 6235 – 7472 yasa ve buna dayalı tüzük hükümleri, çerçevesinde değerlendirmesini, bakanlığınız KKYDP projelerinin hazırlanmasında sebebi ve açıklaması ne olursa olsun puanlama kriterlerinde “Danışmanlık” puanı verilmesi için tebliğe madde konulmuş olmasına rağmen, başvuru dosyalarının hazırlanması ve İl Müdürlüklerine teslimi aşamasında danışmanlık yapacak tüzel veya gerçek kişilerin yasal ve ticari dayanakların var olup olmadığının, danışmanın doğrudan ticari vergi kaydının, çalışma kaydının, oda kaydının, sanayi ticaret odası kaydının veya serbest meslek kaydının aranmasını, aksi taktirde yapılacak haksız puanlamalar nedeniyle ileride projelerin iptal edilmesi gibi sonuçların doğmasının mümkün olduğu, bu durumun kurum açısından olumsuz bir hava yaratmasının ihtimal dahilinde olduğu; kurumun hizmetleri sağlıklı yürütmesi için, statüsü bilinen kişi ve kurumlardan hizmet almasının arzulanması gerektiği; yatırımcıların farkında olmadan, bilinçsizce, ucuz ve sonuçsuz hizmetlere yönlendirilmemesi için bu ayrıntıların önemli olduğu, yatırımcıların sonuç itibariyle zarar gördüğü kanısındayız.

      Diğer bir sorun ise birçok İl Müdürlüğünde projelerin kabulü ve değerlendirilmesinde görevli kamu personelinin yatırımcıya yardım görüntüsü altında projeleri kendi inisiyatiflerinde tuttukları, projelendirme konusunda bilgisiz ve yeterli olmayan gerçek veya tüzel kişilere yönlendirerek, hatta projeleri bizzat kendileri hazırlayıp sonrada kendilerinin kabul etmesi gibi keyfi bir uygulamaya giderek haksız rekabet ortamı yaratıldığı, kamu otoritesinin zaafa uğratıldığı gibi oluşumlar kamuya ve bakanlığa olan güveni sarsmaktadır.

      DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

      Yukarıdan beri genel olarak değerlendirmeye çalışılan KKYDP kapsamındaki projeler başta olmak üzere tüm tarımsal projelerde görülen ve yaşanan aksaklıklar ve bunların çözümüne ilişkin somut öneriler aşağıda özetlenmiştir.

      1-Tebliğde lisans eğitimi almış olanlar yeterli görüldüğü için Projeler ehil olmayan gerçek veya tüzel kişilerce hazırlanmakta buda birçok aksaklığa meydan vermektedir.

      2–81 İl müdürlüğünün neredeyse hemen hepsinde farklı uygulamalar olmaktadır. Birçok İl Müdürlüğü personeli, en üstten en alta kadar yöneticileri, bizzat, bir şekilde sistemden istifade eden, yönlendiren, siyasallaştıran konumundadır. Bu konuda duyum ve tespitlerimiz mevcuttur.

      3-Projenin hazırlanmasında kamu görevlisi olanlar yer almakta, dışarıda bu görevlilerin kendilerinin içinde bulunduğu organizasyonlarla hazırladıkları projeler il müdürlüklerince kabul görmektedir.

      4-Özellikle ekonomik projelerin hazırlanmasında, farklı illerdeki ofislerce hazırlanmış projeler değişik nedenlerle geri çevrilmektedir. Bu durum o illerdeki yasadışı organizasyonların açık kanıtıdır.

      5-Danışmanlık hizmeti yürüten kişi veya kuruluşlar denetim altında bulunmadığı veya akredite edilmedikleri için yatırımcıyı kandırmakta ve projenin kabul edileceği garantisi verilerek insanları yanıltmaktadırlar. Hatta birçok il de akademisyenler artık proje peşinde koşan kişiler haline gelmiştir. Oysa böyle bir işlevleri, yetkileri yoktur. Hiç bir vergilendirme ve kurumsallık statüsüne sahip değillerdir.

      6-Danışmanlık hizmeti ve proje hazırlanmasında hayatında tarımla hiç alakası olmayan ve tarım ürünlerinin işlenme proseslerini hayatında duymamış insanlar örneğin un fabrikası, et işleme vb. işletmenin projesini hazırlamaya yönelmektedirler. Proje adı verilen yazılar fotokopi ile çoğaltılmakta, ilgisiz alakasız makine ve ekipmanlar ilgisiz alakasız projelerin içine sıkıştırılmaktadır. İnşaat’a dair işler, inanılmaz bir mantık ve kavrama eksikliği ile İnşaat Mühendisliği, Makine işleri tek başına Makine Mühendisliği hizmeti gibi algılanmaktadır. Tüm hizmetlerin 7472 sayılı Yasaya ve buna bağlı Yetki Tüzüğüne göre bütüncül olarak nasıl yürütüleceği belli iken, böylesine kategorik hizmetlerin sonuçta neye hizmet edeceğine, hangi iş veya eylemi gerçekleştireceğine kim karar verecektir veya vermektedir? Yapılan hizmet, çorbanın malzemelerinin ayrı ayrı kişilerce ayrı ayrı zaman ve bakışlarla katılması gibi esprili bir anlayışa neden olmaktadır. Sonuçta, işini, mesleğini seven, dürüst kamu görevlileri dahi ne ürettiğini bilemez, ve neye bulaşacağından korkar hale gelmiştir.

      7- Yapılacak en uygun düzenleme, mer’i hükümlere zaten bağlanmış olduğuna göre; bu niteliklere haiz ‘Ofislerin akredite edilmesi’, performans ölçütlerinin belirlenmesi, iş gücü kapasitesi, ticari etik ve ahlak kurallarına göre değerlendirilmesi yapılarak, “özel proje kabul/denetim”, ‘Özel proje hazırlama ofisleri‘ olarak tanımlanmasıdır. Tüm sıkıntıların çözümü bu olarak görülmektedir. Kamu, onaylayan, yönlendiren, finansman yönetimi yapan konumuna geçmeli, kirlenmemelidir. Yetişmiş elemanların moral motivasyonları kırılmamalı, Bakanlık diğer yatırımcı Bakanlıkların yaptığı gibi meslek deontolojisine sahip çıkmalıdır.

      8- Danışmanlık hizmetleri teknik hizmet danışmanlığı ile sosyal hizmet danışmanlığı ayrımı yapılarak değerlendirilmelidir. Tarımsal işletme ve sanayi yatırımları Psikolojik Danışmanlık gibi yorumlanmamalı, bir Mühendislik hizmeti üretildiğinin altı çizilmelidir. Zaten Ziraat Mühendislerinin ve Veteriner Hekimlerin Psikolojik Danışmanlık yaptığı görülmemiştir. Yasal olarak da mümkün değildir. Çünkü Psikolojik Danışmanlık yetkisi bile Yasa veya Tüzüklere dayalı olmasa bile Lisans eğitimi yetkisi çerçevesinde sorunsuz olarak yürütülmektedir. Hâlbuki Psikolojik Danışmanlar bile mevcut mevzuatlara aykırı olmasına rağmen Proje Mühendisliği hizmeti verebilmektedir

      9-Ayrıca proje hizmet ücretlerinin Bakanlığınızca belirlenmesi de kısmen olumlu olarak görülse de bu ücretlendirmelerin yine meslek odalarının mevzuatları gereği yapılması gerekmektedir. Çünkü bu alanın denetçisi meslek odalarıdır. Olacak olumsuzluklarda meslekten men, uzaklaştırma, durdurma cezalarının mercii odalardır. Kaldı ki, Bakanlığınızca bunca sıkıntılara rağmen, açıkça bilinen, kişi veya şirketler için bu yönde yasal bir işlem yapıldığı bilinmemektedir. Bir telefon, bir masa ofisleri ile bir biçimde elde edilen bilgiler ile en az bin proje sahibini arayıp, onlardan belli bir ücret talep ederek, ‘senin projeni geçiririm’, ‘projen geçti’, ‘paranı hemen alırım’ diyen kişi ve kurumlar, ilgili birimlere tarafımızdan bizzat bildirilmiş olmasına rağmen her hangi bir işlem yapılamamıştır. Yasal yönden yapılması da mümkün değildir. Çünkü serbest meslek icra yetkisini kimin vereceği, kimin iptal edeceği mevzuatlarda bellidir.

      10- Ne yazık ki Bakanlığınızın, uygulama esaslarının hazırlanma aşamasında hiçbir özel Mühendislik kurumundan görüş, bilgi alınmadığı, hatta yazılı başvurulara bile kayıtsız kalındığı gözlemlenmektedir. Özel ofisler potansiyel zenginler veya potansiyel suçlular olarak görülerek, nerdeyse bakanlık ilgili birimlerine sokulmak bile istenmemektedir. Bu durum son derece manidardır ve öz güven kaybıdır.

      Halbuki uymaya çalıştığımız AB ülkelerinde bütün işlemler akredite danışmanlık ofislerince yürütülmektedir.

      SONUÇ OLARAK;

      Yukarıda izah etmeye çalıştığımız, görüş ve bilgilendirmeler ışığında hukuki açıdan sıkıntı yaşamamak adına, Bakanlığınızca bundan sonra yapılacak projelendirme çalışmalarında yeni bir düzenleme yapılması zarureti vardır. Özellikle hazırlık çalışması yapılan KKYDP'nin V.etap tebliği ve uygulama rehberi yayımlanmadan önce geçmişte yapılan yanlış ve noksanlıklardan da ders alınmış ve tecrübe edinilmiş olarak bakanlık uzmanlarının doğruyu bulacaklarına ve gerektiğinde bu işlemler için yapılacak hazırlıklara davet edilmemiz halinde, bakanlıktan ayrılmış, meslektaşlık bilincine sahip, teknik elamanlardan oluşan bir şirket olarak bakanlığın her zaman yanında olacağımızı, bu çalışmalarına katkı yapabileceğimizin bilinmesini dileriz.

      Saygılarımızla.
      Ergin KAHVECİ
    Ziraat Mühendisi  
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66